Consciousness in the time of Kairos

in
Kurant.jpg

Please note: The artists talk, previously scheduled at 14:00 has now been moved to 15:30.

Consciousness in the time of Kairos
Daniel Slåttnes, Sara Rönnbäck & Hans Edward Hammonds
Skippergata 1c, 9008 Tromsø

-- For English, scroll down. --

Åpningstider
Vernissage 19.00 16/11
Performance 19.30, 16/11

Artist talk 15:30 17/11 i form av en åpen samtale med kunstnerne om utstillingen

Utstilling åpen
Lør - Søn kl. 12.00 - 17.00 t.o.m 2/12
Eller etter avtale, e-mail: kurantvisningsrom@gmail.com.

Daniel Slåttnes, Sara Rönnbäck og Hans Edward Hammonds har til utstillingen brukt den subjektive, opplevde tiden som et tankemessig utgangspunkt. Sammen og på hvert sitt hold har de jobbet med tematikken siden høsten 2017. Ordet kairos i tittelen kommer fra gammelgresk og betyr “det rette øyeblikket”. Det beskriver en kvalitativ form for tid. De har undersøkt tiden i et spekter av sinnsstemninger og reflektert over den kvalitative tiden i motsetning til klokketid og andre målbare tidsformer. Med tid som materiale består utstillingen av skulpturelle verk, installasjoner i rommet, tekst, performance, lydverk og video.

Hvordan materialiserer man tiden, og visualiserer følelser rundt tid? Tiden strekker seg gjennom alt. I deres diskusjoner har spørsmålet om hvordan de ser for seg tiden gjentatt kommet opp. Er tiden som en tåke? Eller er tiden en altomfattende loff hvor man bare opplever en skive av gangen? En membran? Hvordan vi ser for oss og opplever tiden er full av lignelser som aldri strekker over opplevelsen helt. Hvordan påvirker vår psyke den faktiske tiden? Og hvordan påvirker tiden oss som mennesker?

Daniel Slåttnes (f. 1986) er utdannet med master i billedkunst fra Kunsthøgskolen i Oslo (2014). Avgangsprosjektet “Meditasjoner over form” er et arkiv som tok for seg strategier for å skulpturere med underbevisste valg. Siden 2015 har han utforsket plantebevissthet i et samarbeid med en stueplante. Vegetal Connections (2018) på Atelier Nord ANX kretset rundt biosignalene til tre stueplanter fra hans atelier. De tre siste årene har han også jobbet med ideen om materialbevissthet i samarbeid med Sara Rönnbäck gjennom prosjektet “Samtale mellom kropper”. Kommende utstillinger på blant annet Kurant (Tromsø) i 2018, Aldea Senter for samtidskunst (Bergen) februar-mars 2019, Oppland Kunstsenter og RAM Galleri (Oslo) i 2020.
http://slaattnes.com

Sara Rönnbäck (f.1988) har en master i billedkunst fra Kunsthøgskolen i Oslo (2015.) Hun jobber med performative skulpturer hvor møtet mellom kropper, tid og rom er sentralt. I 2017 stilte hun ut Ephemeral Situations på NoPlace i Oslo. Arbeidet har senere blitt stilt ut på Østlandsutstillingen på Vestfossen og Cosmoscow International Art Fair i Moskva, begge i 2018. Sammen med Daniel Slåttnes har hun utviklet arbeidet Samtale Mellom Kropper som har blitt utstilt i forskjellige versjoner både i Norge og i utlandet siden 2015. Kommende utstillinger på Aldea senter for samtidskunst i Bergen, Oppland Kunstsenter i Lillehammer og RAM Galleri i Oslo.
http://sararonnback.com

Hans Edward Hammonds (f. 1983) er basert i Stavanger og har Masters of Fine Arts
fra Elam School of Fine Arts, University of Auckland i New Zealand (2010). I praksisen utforsker han menneskets relasjon til naturen, og menneskets egen natur. De siste årene har han gjort flere sosiale og tverfaglige prosjekter med både barn og voksne. Han arbeider ofte utendørs med stedsspesifikke installasjoner hvor han tar utgangspunkt i naturkreftene, men jobber også med video, foto, lyd og performance. Han har vært et aktivt medlem av de kunstnerdrevne visningsstedene K-lab og Studio17 i Stavanger. For tiden er han leder for det kunstfaglige rådet hos Tou Scene. Kommende utstillinger er Vestlandsutstillingen 2019 og Bærum Kunsthall.
http://hansedwardhammonds.no

-----

Consciousness in the time of Kairos
Daniel Slåttnes, Sara Rönnbäck and Hans Edward Hammonds

Opening 19.00 16/11
Performance, 19.30 16/11

Artists’ talk about the exhibition in the form of an open conversation with the artists.
17th November 15:30

Exhibition open:
Sat- Sun 12.00-17.00 until 2/12
Or after agreement, contact us at kurantvinsingsrom@gmail.com for this.

Daniel Slåttnes, Sara Rönnbäck and Hans Edward Hammonds have used the notion of subjective, experienced time as a starting point for the exhibition. Together and on their own, they have been working with the theme since Autumn 2017. The word ‘kairos’ in the title comes from old Greek and means ‘the right moment’. It describes a qualitative form of time. They have explored time while in a spectrum of states of mind and reflected over the qualitative time as opposed to clock-time and other measurable forms of time. Using time as a material, the exhibition consists of sculptural work, spatial installations, text, performance, soundwork and video.

How does one materialise time, and visualise sensations around time? The time permeates through everything. In their discussions, the question of how they see time has repeatedly arisen. Is time a mist? Or is time an all encompassing loaf where one only experiences one slice at a time? A membrane? How we visualise and experience time for ourselves is replete with metaphors which never describe the experience fully. How does the psyche affect actual time? And how does time affect us as people?

Daniel Slåttnes (b. 1986) received a Masters in Visual Art from Oslo National Academy of the Arts (KHIO) in 2014. His graduation project, ‘Meditations over form’ (Meditasjoner over form) is an archive which applied different strategies for creating sculpture through the subconscious. Since 2015 he’s explored the consciousness of plants in collaboration with a houseplant. ‘Vegetal Connections’ at Atelier Nord ANX (2018) revolved around the biosignals of three plants from his studio. The last three years he has also explored the consciousness of materials in collaboration with Sara Rönnbäck through the project ‘Samtale mellom Kropper’. Upcoming exhibitions include, among others, Aldea Centre for Contemporary Art (Bergen) February - March 2019, Oppland Kunstsenter and RAM Galleri (Oslo) in 2020.
http://slaattnes.com

Sara Rönnbäck (b. 1988) received a Masters in Visual Art from Oslo National Academy of the Arts (KHIO) in 2015. She works with performative sculptures where the meeting point between body, time and space is central. In 2017, she exhibited the project ‘Ephemeral Situations’ at NoPlace, Oslo. The works have since been shown at Østlandsutstillingen in Vestfossen and Cosmoscow International Art Fair in Moscow, both in 2018. Together with Daniel Slåttnes she has developed the work ‘Samtale mellom Kropper’, which has been exhibited in different versions both within Norway and abroad since 2015. Upcoming exhibitions include Aldea Centre for Contemporary Art in Bergen, Oppland Kunstsenter in Lillehammer and RAM Galleri in Oslo.
http://sararonnback.com

Hans Edward Hammonds (b. 1983) is based in Stavanger, Norway, and received a Masters of Fine Arts from Elam School of Fine Arts, University of Auckland, New Zealand in 2010. In his practice he explores humans relationship to nature, and human nature. The last few years he has made several social and interdisciplinary projects for both children and adults. He often works outside with site-specific installations where his departure point is the natural forces, but also works with video, photo, sound, and performance. He’s been an active member of the artist-run spaces K-Lab and Studio 17 in Stavanger. Currently, he is the head of the artistic advisory-board/council at Tou Scene. Upcoming exhibitions includes Vestlandsutstillingen 2019 and Bærum Kunsthall.
http://hansedwardhammonds.no