Open Call: RakettNatt Visual Arts 2016 - Deadline 1 May

12983915_1428822533830216_7265413862598344926_o.jpg

Open Call for festivalkunstnere til RakettNatt Music & Arts Festival 2016
// Scroll down for English version

Vi ønsker å knytte til oss en person, organisasjon eller sammenslutning av flere personer som kan utvikle ”Art” delen av RakettNatt – Music and Arts Festival. RakettNatt arrangeres for andre gang på Stortorget i Tromsø sentrum i tidsrommet 26. – 27. August 2016.

Vi i RakettNatt liker universet, astronauter, piloter, romskip, raketter og vi elsker maskotten vår, Rakettkiosken. Rakettkiosken er Norges eldste kiosk som fortsatt er i drift, bygget i 1911 av den gang 18 år gamle Margit Løkke. Vi har, i samarbeid med designteamet ErlikPluss ledet av Kyrre Kalseth skapt en visuell profil som utspringer seg fra kiosken. Og med en ”Rakett” som midtpunkt er det fritt frem for å bruke hele universet som lekeplass. Universet som visuelt og konseptuelt tema gir grenseløse muligheter.

RakettNatt skal være en arena hvor publikum både kan oppleve musikk og visuell kunst. Nå ønsker vi å komme i kontakt med en eller flere som kan være interessert i å utvikle kunstneriske prosjekter før og eller under RakettNatt, i samarbeid med festivalen og i sammenheng med vår profil. På bildene av fjorårets festival og plantegningene for årets vises planetene som også er en del av den generelle visuelle profilen. Vi er interessert i kunstneriske inngrep som kan befinne seg enten på torget eller på et annet vis tilknytta festivalområdet. Alle medier og kunstformer er relevante.
I første omgang ønsker vi oss en kort prosjektbeskrivelse som forklarer ide og konsept. Dersom prosjektet er realiserbart praktisk og økonomisk innenfor rammene av festivalens budsjett følger vi opp med et møte hvor vi blir enige om honorering (ferdigstillelse av ide & konsept), budsjett og organiseringen av den praktiske gjennomføringen. En endelig avtale vil avhenge av prosjektets omfang og hva som kreves av produksjon.

Vi er interessert i forslag om enkeltstående prosjekt for 2016, men i tillegg er vi også interessert i forslag om mer langsiktige samarbeid med kunstnere, kunstnergrupper eller organisasjoner om å utvikle det visuelt kunstneriske aspektet ved festivalen over tid.

Ideer må være oss i hende aller senest 1. Mai. Gjerne før.
Utlysningen er et samarbeid mellom Kurant og RakettNatt.

Prosjektbeskrivelse og eventuelle spørsmål sendes på mail til pilot@rakettnatt.no

Open Call for festival artists for RakettNatt Music & Arts Festival 2016

We are seeking collaboration with a person, organization or association of several individuals who may develop the "Art" section of RakettNatt ­ Music and Arts Festival. RakettNatt is being held for the second time on Stortorget in downtown Tromsø, 26 ­ 27 August 2016.

We at RakettNatt likes the universe, astronauts, pilots, spacecraft, rockets and we love our mascot, the Rocket Kiosk. The Rocket Kiosk is Norway’s oldest kiosk still in operation, built in 1911 by then 18 year old Margit Løkke. We have, in collaboration with the design team ErlikPluss led by Kyrre Kalseth created a visual identity based on the kiosk. And with a "rocket" as the focal point the whole universe is our playground. The universe as a visual and conceptual framework provides limitless opportunities.

RakettNatt will be an arena where the public can experience music and visual arts side by side. We now want to get in touch with someone who are interested in developing artistic projects before and/or during RakettNatt, in cooperation with the festival and within the context of our profile. In the pictures of last year's festival and the plans for this year appears planets that are also part of our overall visual identity. We are interested in artistic interventions which may be located either in the Stortorget square or adjacent to the festival in some other way. All media and art forms are relevant.

Initially, we want a brief proposal explaining ideas and concepts. If the project is realizable practically and economically within the framework of the festival's budget, we follow up with a meeting where we agree on a fee, remuneration (completion of idea & concept), budget and plans for the practical organization. A final agreement will depend on the scope of the project and what is required in terms of production.

We are interested in proposals for individual projects for 2016, but in addition, we are also interested in proposals for longer­term collaboration with artists, artist groups or organizations to develop the visual artistic aspect of the festival over time.
Proposals must be sent at the very latest by 1 May. The sooner the better.

This open call is made by RakettNatt in collaboration with Kurant. Send project proposals and questions to pilot@rakettnatt.no.