Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet

in
10636566_1391761967536273_9220978106732368540_o.jpg

//Scroll down for English//

11.03 Opning kl 19:00
12.-13.03 Utstilling 12:00 - 17:00
12.03 Performance ved Søssa Jørgensen kl 14:00
12.03 Visning av filmen The Agronaut av Kjersti Vetterstad på Verdensteatret med samtale etter filmen kl 19:00

Svein Kristian Arntzen (UiT), Camilla Brattland (UiT), Georgiana Dobre, Jørund Aase Falkenberg, Kjersti Gabrielsen (Havforskningsinstituttet), Christy Gast, Geir Tore Holm, Robert Julian Hvistendahl, Ane Elene Johansen, Jahn Petter Johnsen (Norges fiskerihøgskole, UiT), Søssa Jørgensen, Maria Karlsen (Natur og Ungdom), Alfred Karoliussen (Fiskernes Agnforsyning), Michelle-Marie Letelier, Camilla Nicolaisen, Vidar Nikolaisen (Fiskernes Agnforsyning), Maja Nilsen, Randi Nygård, Sjur Gabriel Eikemo Olsen, Bjørn Helge Robertsen, Carolina Saquel, Ánde Somby (UiT), Barbara Savedra (Wildlife Conservation Society, Chile), Karolin Tampere, Wyn-Lyn Tan, Kjersti Vetterstad, Cecilia Vicuña, Paul Wassmann (UiT)

Organisert av Randi Nygård og Karolin Tampere i lag med Henrik Sørlid på Kurant.

Kva seier språk, forsking, lovar, forvaltning og kulturelle uttrykk om vårt forhold til naturen? Har naturen andre ibuande verdiar enn det å vera ein ressurs for oss? Er fellesskapet ein del av økosystema, og økosystema ein del av fellesskapet? Må vi sjå oss sjølve som utanfor naturen for å forvalta den?

Utstillinga ved Kurant er starten på eit prosjekt som vil finna stad i 2016 og 2017, og som tek utgangspunkt i paragraf to i innleiinga til Havressurslova av 2008: Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg. Lova la om forvaltninga av havet til ei økosystembasert forvaltning.

Vi ynskjer å sjå og høyra denne lovteksten frå ulike perspektiv, gjennom nyansert informasjon frå forskarar, lokale og fiskarar og gjennom oversetting frå tekst til konkrete objekt og poetiske tolkingar.
Kva seier lokal erfaringsbasert kunnskap i forhold til lovverket? Korleis kan ein forstå eit heilt økosystem? Kan vi sjå oss sjølve i naturen på nye måtar gjennom å studera den med nysgjerrig merksemd, ei leiken haldning og direkte kontakt? Vårt språk skil som oftast natur og kultur, men viss naturen i seg sjølv er eit slags språk, har den det same skiljet? Viss krefter i naturen har skapt oss, er vår fridom, våre uttrykk og vårt medvit då del av eit større viltlevande system enn det vi vanlegvis ser?
Korleis og kva verdiar vert skapte i naturen, i vitskapen og i vår kultur?

Vil vil sjå og høyra lova både på vitskaplege, kvardagslege og kunstnarlege måtar, som ting. Selen, kvalen og torsken er med i lyd, bilete og performance. Vi vil gjerne veta meir om økosystem-basert forvaltning, torsken sitt språk og kultur, om klimaendringane sin påverknad på det viltlevande og marine og dermed på fellesskapet. Og vi vil gjerne utvida tankane våre om kva verdiar naturen kan ha. Og vi vil snakka om kva fellesskap er, korleis det fungerer og kva ansvar det kan ha. Vi skal derfor begynna med å ha samtalar om denne lovteksten med ein professor i arktisk og marin biolog, ein professor i fiskeri- og oppdrettsforvaltning og organisering, to ansatte ved Fiskernes Agnforsyning, to lokale kunstnarar, ein samisk forfattar, joikar og førsteamanuensis i rettsvitskap, ein førsteamanuensis i havrett, ein post doc i frå senter for samiske studiar, ledaren for biobanken Marbank ved Havforskningsinstituttet, ledaren i Tromsø Natur og Ungdom og bilogen og direktøren ved Wildlife Conservation Society Chile. Delar av desse samtalane blir viste på utstillinga på Kurant og vi planlegg ein publikasjon som vert lansert til hausten.

Vi trur at vitskapen og kunsten i lag kan opna for nye felles forståingar av klima- og miljøspørsmål, ved å setta større abstrakte system, som for eksempel klimamodellar, informasjon og data frå forsking, politikk eller lovverk, i kontakt med geografiske områder, enkeltmenneske, dyr, planter og objekt. Og vi håpar at andre bilete av oss og naturen kan oppstå gjennom å tolka denne informasjonen på poetiske, intuitive og kroppslege måtar.

Prosjektet er støtta av Norsk Kulturråd og Billedkunstnernes Vederlagsfond.
Takk til alle bidragsytarar, Kysten og Tromsø Fylke og NBK si kunstnarhytte i Ny-Ålesund. Og takk til Lise Doksæter og Petter Kvadsheim i prosjektet "3S" (Sonar Safety Sea mammals) ved FFI og Havforskningsinstituttet og Lise Langgård for lyd av kval og torsk.

PROGRAM
Laurdag 05.03.
Kl 21.00 Trollfjordslagfest.
Kurant inviterar til feiring av 126-årsdagen for Trollfjordslaget! Slaget var ein valdsam konfrontasjon mellom kystfolk og rederinteresser som var med på å pressa fram nødvendige endringar i Lofotloven. Vi vil feira denne historiske dagen med ulike historiske og maritime presentasjonar av Henrik Sørlid, Randi Nygård og Karolin Tampere, og konseptuell torskerøyking ved samtidskunstnar Camilla Renate Nicolaisen. Musikk ved DJ Matti Aikio og Nicolas Siepen.

Fredag 11.03.
Kl 19.00 Opning av utstillinga
Røykeri
Camilla Nicolaisen røyker laks og kveite i sitt sjølvbygde røykeri. Prosessen varer heile kvelden og fisken vert servert når den er tilstrekkeleg røykt. Publikum kan ta med eigen salta mat som dei kunne tenka seg å kaldrøyka i løpet av kvelden.
Kl 20.00 ¿`Onde va la lancha?
Christy Gast vil dela viser frå sjøen som ho har lært frå menneske og dyr på Ildlandet i Chile.

Laurdag 12.03
Utstillinga er open 12-17
Kl 14.00 Når eg fiskar spelar det inga stor rolle om det bit eller ikkje Performance ved Søssa Jørgensen i byfjæra
Ynskjer kunstnaren berre å ha snøret hengjande ute, eller er det noko anna som gjer at det ikkje bit? Publikum vert invitert med ut i sjøen og via tekst og det som blir funne på botn av byfjæra vert ein lokal status formulert. Med lydspor av K. Tampere.

Kl 19.00 Visning av filmen til Kjersti Vetterstad The Agronaut på Tromsø filmklubb Verdensteateret. Etter filmen vert det ein samtale mellom kunstnaren og Randi Nygård.
Det evige vert stilt opp mot det forgjengelege i dokumentarfilmen The Agronaut, som følgjer eremitten Montserrat Canudas Jorba i livet på hennar gardsbruk og eigedom utanfor landsbyen El Bruc i den spanske regionen Catalonia. Tittelen til filmen spelar på den greske myta om Jason og Argonautane og Jorba si rolle som navigatør i landskapet ho lever i og av. The Agronaut er ei tidsreise frå fossilane si tid og inn i framtida, slik ho ser den for seg. Studiar av plantene og dyra som bur på staden, vert sidestilte med bilete og forteljingar frå Jorba sitt liv på garden – eit liv prega av aksept for mekanismane som formar omgjevnadane våre. «Vi skal alle tilbake til jorda,» seier ho i filmen. «Vi òg er nedbrytbare.»

Søndag 13.3
Utstillinga er open kl 12.00 - 17.00
Dei viltlevande marine ressursane ligg til felleskapet, er ein del av Ensayos#4, eit tverrfagleg prosjekt som starta i 2015 og undersøker forvaltning, språk, verdiar og identitet knytta til kyst og hav, med utgangspunkt i områder av Chile og Norge. Målet er å saman forstå, formidla og handtera dei store ressurs-, miljø- og klimaproblema vi står ovanfor, på nye og betre måtar.
ENSAYOS vart starta i 2011 av kurator Camila Marambio og er eit prosjekt der kunstnarar, lokalbefolkning og forskarar, både natur- samfunnsvitarar, over fleire år studerer og engasjerer seg i tema knytta til politisk økologi.

Meir om Ensayos her: http://www.ensayostierradelfuego.org/en/

Wild living marine resources belong to society as a whole.

11.03 Opening 19.00
12.-13.03 Open Exhibition 12:00 - 17:00
12.03 Performance by Søssa Jørgensen
12.03 Film screening at Verdensteatret followed by a talk. The Agronaut by Kjersti Vetterstad 19:00

Svein Kristian Arntzen (UiT), Camilla Brattland (UiT), Georgiana Dobre, Jørund Aase Falkenberg, Kjersti Gabrielsen (Havforskningsinstituttet), Christy Gast, Geir Tore Holm, Robert Julian Hvistendahl, Ane Elene Johansen, Jahn Petter Johnsen (Norges fiskerihøgskole, UiT), Søssa Jørgensen, Maria Karlsen (Natur og Ungdom), Alfred Karoliussen (Fiskernes Agnforsyning), Michelle-Marie Letelier, Camilla Nicolaisen, Vidar Nikolaisen (Fiskernes Agnforsyning), Maja Nilsen, Randi Nygård, Sjur Gabriel Eikemo Olsen, Bjørn Helge Robertsen, Carolina Saquel, Ánde Somby (UiT), Barbara Savedra (Wildlife Conservation Society, Chile), Karolin Tampere, Wyn-Lyn Tan, Kjersti Vetterstad, Cecilia Vicuña, Paul Wassmann (UiT)

Organised by Randi Nygård and Karolin Tampere together with Henrik Sørlid at Kurant.

What can science, law, management, language, and cultural expressions tell us about our relationship with nature? Does nature have other inherent values than potentially being a resource for us to use? Is society part of the ecosystem and the ecosystem part of society? Or is it necessary to view ourselves as outside of nature in order to manage it?

The exhibition at Kurant is the start of a long term project taking place in 2016 and 2017, departing from section two in the introduction to the ‘Norwegian Marine Resources Act’ of 2008, which states “Wild living marine resources belong to Norwegian society as a whole”. The law made the management of the Ocean into a ecosystem-based management.

We wish to look at this legal document from many different perspectives; through the nuanced information given by researchers, fishermen and locals, through translations of the text into concrete objects and sounds, and through poetical interpretations. What does local experience-based knowledge say about management in relationship to the perspectives of the law? How can you understand an ecosystem as a whole? Is it possible to see ourselves as part of nature in new ways through studying it, through curious attention, direct contact and playful investigation? Our language most often separates nature and culture, but if nature in itself is a kind of evolving language, does it contain the same division? Are there powers in nature writing us and our culture forth? And is our freedom, our expressions, and our consciousness, subsequently part of a larger wild living system which we are usually unable to perceive? How and which values are created in nature, science, and in our culture?

We will look at the law in scientific, artistic, and ordinary everyday terms, and through the symbolism and representation of objects. We want to include the seal, the whale, and the cod through sound, images and performances.

We are curious about ecosystem-based management, the culture and language of the cod, the influence that climate change is having on the wild living and on society as a whole. We want to expand our thoughts about what values nature contains. And we want to talk about what a society as a whole is, how it works and what kinds of responsibility its members have. We shall therefore start the project with conversations around the Marine Resources Act with professors in Arctic and Marine Biology, Fishery and Management, two employees at Fiskernes Agnforsyning, two local artists, an associate professor at the Faculty of Law musician, writer and Sami joik artist, a Post doc from Centre for Sami Studies, an associate professor of Ocean Law, the head of the biobank Marbank at The Institute of Marine Research, the head of Tromsø Natur og Ungdom and an biologist and director of The Wildlife Conservation Society in Chile. Aspects of the conversations will form part of the exhibition at Kurant, and there will be a publication in autumn.

By placing greater abstract systems, such as, climate models, information and data from science, politics or law, in contact with geographical areas, individuals, animals, plants and objects, and by interpreting this information in poetical, intuitive, and bodily manners, we hope new images of ourselves and nature can arise.

The exhibition-project is funded by Billedkunstnernes Vederlagsfond and Arts Council Norway. A great thank you to all the participants, Kysten Tromsø County and Norwegian Visual Artists Association`s (NBK) Artist-in-residency in Ny-Ålesund, Svalbard.

And thank you to Lise Doksæter and Petter Kvadsheim in the project "3S" (Sonar Safety Sea mammals) FFI, the Institute for Marine Research and Lise Langgård lending us their recorded sounds of fish and sea mammals.

PROGRAM

Saturday 05.03
21.00 A celebration of the 126th anniversary of the Battle in Trollfjorden
The Battle in Trollfjorden was a violent confrontation between coastal fishermen and commercial trawlers that helped push forward necessary changes in the Lofoten Law. We will celebrate this day with diverse historical and maritime presentations by Henrik Sørlid, Randi Nygård and Karolin Tampere, there will be conceptual smoking of cod by the artist Camilla Renate Nicolaisen and music by DJ Matti Aikio og Nicolas Siepen.

Friday 11.03
19.00 The exhibition opens
Smokehouse
Artist Camilla Nicolaisen will be smoking salmon and halibut in her self-made smokehouse. The process lasts all evening, and the public can bring their own pre-salted food for cold smoking.
20.00 ¿`Onde va la lancha? performance lecture by Christy Gast
The artist will share songs of the sea that she learned from humans and animals in Tierra del Fuego.

Saturday 12.03
The exhibition is open 12.00-17.00.
14.00 When I fish it doesn't matter if it bites or not. Performance by Søssa Jørgensen in the city-bay.
Does the artist only wish to have the line in the water, or is there another reason for not catching anything? The public is invited into the sea. Via text and that which can be found on the bottom of the shore - a local status will be formulated. Sound by K. Tampere.
19.00 Screening of THE AGRONAUT at Tromsø Filmklubb Verdensteateret followed by a conversation between Randi Nygård and the director Kjersti Vetterstad.

The eternal encounters the perishable in the documentary The Argonaut, which follows the hermit Montserrat Canudas Jorba’s life at her farm on a property outside the village El Bruc in the Spanish region of Catalonia. The title of the film plays with the greek myth Jason and the Argonauts and Jorba’s role as navigator in the landscape she lives in and off. The Argonaut is, as she imagines it, a time travel from the times of the fossils into the future. Close studies of plants and animals that inhabit the place, are juxtaposed with images and stories from Jorba’s life on the farm – a life marked by acceptance of the mechanisms that form our environment. «We shall all return to the earth» she says in the film. «We are also biodegradable».
Kjersti Vetterstad (1977) is an visual artist living in Drammen.

Sunday 13.03
The exhibition is open between 12.00-17.00

Wild living marine resources belong to society as a whole is a part of Ensayos#4, which is an interdisciplinary project that began in 2015 and deals with management, language, values and identity related to the ocean and the coast in certain parts of Norway and Chile. The goal is to understand, express and manage the big environmental issues we are facing in new and better ways. ENSAYOS is a program initiated in 2011 by curator Camila Marambio, the project is based on collective residency periods inspired by the existing conservations efforts of WCS Karukinka Natural Park and motivated by the strong sentiment that this location, despite its remoteness, is a cultural and geographical center from which to speculate and exercise emergent forms of bio- cultural ethics.

Further information about Ensayos can be found here: http://www.ensayostierradelfuego.org/en/.